Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


PSM_Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych dla naboru V

PSM_Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych dla naboru V


WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nabór czwarty

Publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II – zakwalifikowani rodzice – IV nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap – zakwalifikowani rolnicy – IV nabór

 


NABÓR BIZNES PLANÓW DLA UCZESTNIKÓW/-CZEK Z TRZECIEGO NABORU REKRUTACJI

Uczestników/-czki projektu „Pomysł–samozatrudnienie” informujemy, że w terminie:
od 01.06.2017r. do 14.06.2017r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 prowadzony będzie nabór biznes planów na założenie działalności gospodarczej.

Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 VI piętro, 35-060 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osobę trzecią  w wyznaczonym terminie.

Sposób przygotowania biznes planów opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz w poniższej Instrukcji, z którą prosimy się zapoznać!

Dokumenty pomocnicze

BIP_oz_wykaz_identyfikatorów

PSM_Instrukcja-przygotowania-biznes-planu

PSM_Strony-tytułowe


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZŁOŻONYCH W CZWARTYM NABORZE – ETAP 1

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w trzecim naborze formularzy rekrutacyjnych w ramach Etapu 1 do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Etapu 2 – rozmowy z Doradcą zawodowym.

 

PSM_Wyniki oceny merytorycznej I etap – zakwalifikowani rodzice – IV nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej I etap – zakwalifikowani rolnicy – IV nabór

Rozmowy z Doradcą zawodowym (Etap 2) – mające na celu weryfikację predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu prowadzone będą w ustalonym terminie, o którym Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu zostanie powiadomiony/-na telefonicznie.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  za nie stawienie się na rozmowę z Doradcą zawodowym Kandydat/-ka otrzyma 0 punktów.


Zasady rozliczania otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego

1). Zakupy towarów lub usług ze środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonują Państwo zgodnie z aktualnym biznes planem (zatwierdzonym przez Beneficjenta), tj. zgodnie z kwotami oraz parametrami podanymi w biznes planie.

2). Płatność za wszystkie zakupy ujęte w biznes planie należy realizować przelewem lub kartą z konta firmowego. Płatności gotówką dozwolone są tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do maksymalnej kwoty 15 000zł! Każdy przypadek rozstrzygany jest indywidualnie w biurze projektu.

3). Nie istnieje możliwość dokonania planowanych zakupów od najbliższych członków rodziny (za najbliższych członków rodziny, których łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa – w linii prostej lub bocznej do II stopnia – i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.)

4). Zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia jest możliwy pod warunkiem, że:

– cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

– środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

5). W dniu 26.05.2017r. został dokonany przelew na Państwa konta firmowe, zgodnie z umową 90% dotacji inwestycyjnej, Beneficjenci pomocy są zobowiązani do posiadania pozostałych 10% dotacji, tak aby do 25.07.2017r. rozliczyć całość inwestycji (pełna dotacja), tj. dokonać zakupów podanych w biznes planie.

6). Wszelkie zmiany w biznes planie dotyczące zmiany parametrów, przesunięć kwot powyżej 10% oraz zakupu nowego sprzętu z powstałych oszczędności wymagają uprzedniej, pisemnej prośby o zmianę, złożonej w Biurze projektu oraz zgody Beneficjenta. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało kosztami niekwalifikowanymi. Do wniosków należy dołączyć zaktualizowany biznes plan – część dotycząca harmonogramu rzeczowo – finansowego (z uwzględnionymi zmianami).

7). Do wszystkich zakupów wymagane są: faktura VAT lub rachunek lub umowa kupna – sprzedaży, a także protokół odbioru do powyższych dokumentów.

8). Wszystkie zakupy zawarte w biznes planie muszą być dokonane  do dnia 25.07.2017r., do tego terminu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do przedstawienia zestawienia całości wydatków inwestycyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

9). Rozliczenie przez Beneficjenta Pomocy otrzymanych środków finansowych następuje w terminie do dnia 25.07.2017r. poprzez złożenie:

a). Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznes planem,

b). Szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych,

c). Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór zakupionych urządzeń lub wykonanie prac (z podaniem miejsca składowania w przypadku urządzeń trwale niezamontowanych) – protokoły odbioru.

  1. d) W przypadku zakupu używanych środków trwałych:

– Oświadczenie, że cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego

– Oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

Stosowne oświadczenia, wzór protokołu, zestawienie są udostępnione na stronie www.pomyslzatrudnienie.pl w zakładce Aktualności oraz przesłane zostały do Państwa drogą mailową.

10). Beneficjenci pomocy zakupujący kasę fiskalną z dotacji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nieubieganiu się o zwrot kosztu zakupu z Urzędu skarbowego

! Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rozliczania dotacji inwestycyjnej znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia” oraz „Umowie o udzielenie wsparcia finansowego”

PSM_Oświadczenie dotyczące przesunięć kwot do 10%

PSM_Oświadczenie dotyczące sprzętu używanego

PSM_Oświadczenie o dokonaniu zakupów

PSM_Protokół odbioru do faktury_umowy

PSM_Wniosek o przesunięcia powyżej 10%

PSM_Wniosek o zmiany w biznes planie

PSM_ZASADY rozliczania dotacji_II nabór

PSM_Zestawienie przesunięć kwot do 10%

PSM_Zestawienie_rozliczenia wsparcia pomostowego_I

PSM_ZESTAWIENIE_zakupów dokonanych z dotacji


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – NABÓR CZWARTY

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – NABÓR CZWARTY

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_Wyniki oceny formalnej Fromularzy zgłoszeniowych – IV nabór

Wyniki oceny merytorycznej – I Etapu rekrutacji oraz terminy rozmów z Doradcą zawodowym dla Kandydatów/-ek zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl  i w biurze projektu oraz wysłane do Kandydatów/-ek preferowaną formą kontaktu zgodnie z formularzem rekrutacyjnym w terminie do 14 dni roboczych.


Harmonogram podpisywania umów – II tura

Harmonogram podpisywania umów – II tura


ZMIANA TERMINU V NABORU UCZESTNIKÓW/CZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE”

Informujemy, że w związku z wydłużeniem IV naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Pomysł – samozatrudnienie” do dnia: 19.05.2017r. zmianie ulega termin V naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie.

V nabór do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” prowadzony będzie w okresie: od 22.05.2017r. do 05.06.2017r.


Przedłużenie IV naboru Uczestników do projektu „Pomysł – samozatrudnienie”

Informujemy, iż IV nabór Uczestników do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy zostaje wydłużony do dnia 19.05.2017 r.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane są w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

a.osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

b.Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba niepełnosprawna [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba będąca w wieku od 50 roku życia [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

c. osoba w wieku powyżej 29 roku życia,

d. osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, a w przypadku osoby będącej rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającej odejść z rolnictwa zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, sanockiego lub ropczycko-sędziszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);

e. zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);

f. która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),

g. która nie podlega szczegółowym włączeniom podanym w 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;

h. która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

 

Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni.

 

Osoba powyżej 29 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone co najmniej 30 lat (licząc od dnia 30 urodzin).

 

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby:

 

– będące rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

 

– będące  rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne

 

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR II

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa wniosków które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 25 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.