Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Harmonogram doradztwa przed założeniem DG dla naboru III

Biznes Plan – Agnieszka Rzepka

Biznes Plan – Piotr Kłusek

Księgowość – Jarosław Nykiel

Księgowość – Marzena Hynowska

Prawo – Tomasz Soliński


TRWA IV NABÓR UCZESTNIKÓW/-CZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Pomysł – samozatrudnienie” – zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że do dnia 17.05.2017 r. trwa IV nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) w ramach IV naboru przyjmowane są w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba niepełnosprawna [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba będąca w wieku od 50 roku życia [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

 1. osoba w wieku powyżej 29 roku życia,
 2. osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, a w przypadku osoby będącej rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającej odejść z rolnictwa zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, sanockiego lub ropczycko-sędziszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 3. zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
 4. która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 5. która nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
 6. która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór II

Publikujemy wstępne listy rankingowe.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ocena biznes planów nabór II

Jednocześnie informujemy, że każdy Uczestnik projektu, może złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wstępnych list rankingowych i otrzymania informacji o wynikach tj. do 12.05.2017 do godziny 14.00. Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem odwołania.
W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będzie kolejne 25 najwyżej ocenione Wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (co stanowi około 85% wszystkich złożonych biznes planów z II-go naboru).

Wstępna lista rankingowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Ostateczna  lista rankingowa 25 najwyżej ocenionych biznes planów rekomendowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań !!!!!


Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – nabór III

Harmonogram szkoleń przed załażeniem działalności gospodarczej.

Harmonogram szkolenia przed założeniem działalności dla III tury uczestników

Miejsce szkolenia: Oświata ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, SALA 325

Szczegółowe informacje przekazane zostały drogą mailową.


REKRUTACJA do projektu POMYSŁ SAMOZATRUDNIENIE- NABÓR V

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza V nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) w ramach V naboru przyjmowane będą w terminie od: 18.05.2017 r. do 31.05.2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba niepełnosprawna [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba będąca w wieku od 50 roku życia [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

 1. osoba w wieku powyżej 29 roku życia,
 2. osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, a w przypadku osoby będącej rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającej odejść z rolnictwa zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, sanockiego lub ropczycko-sędziszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 3. zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
 4. która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 5. która nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
 6. która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Uwaga! Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni.

Osoba powyżej 29 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone co najmniej 30 lat (licząc od dnia 30 urodzin).

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby:

będące rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

– będące  rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.


WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nabór trzeci

Publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Pomysł – samozatrudnienie”

Wyniki etap II nabór III – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 3 dzieci

Wyniki etap II nabór III – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – rolnicy


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANÓW – NABÓR DRUGI

Ocena formalna biznes planów – II nabór


2.05.2017 – BIURO NIECZYNNE

Informujemy, iż w dniu 2.05.2017 biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZŁOŻONYCH W TRZECIM NABORZE – ETAP 1

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w trzecim naborze formularzy rekrutacyjnych w ramach Etapu 1 do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Etapu 2 – rozmowy z Doradcą zawodowym.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych w III naborze – rodzice 3 dzieci

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych w III naborze – rolnicy

Rozmowy z Doradcą zawodowym (Etap 2) – mające na celu weryfikację predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu prowadzone będą w ustalonym terminie, o którym Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu zostanie powiadomiony/-na telefonicznie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  za nie stawienie się na rozmowę z Doradcą zawodowym Kandydat/-ka otrzyma 0 punktów.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – NABÓR TRZECI

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_WYNIKI OCENY FORMALNEJ_2017_04_20 – nabór III

Wyniki oceny merytorycznej – I Etapu rekrutacji oraz terminy rozmów z Doradcą zawodowym dla Kandydatów/-ek zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl  i w biurze projektu oraz wysłane do Kandydatów/-ek preferowaną formą kontaktu zgodnie z formularzem rekrutacyjnym w terminie do 14 dni roboczych.