Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


O Projekcie

Projekt „Pomysł – samozatrudnienie”
Projekt „Pomysł – samozatrudnienie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0155/15-00  o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta –ISS Sp. z.o.o – występującego w roli Lidera oraz Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego – występującej w roli Partnera.
Nr projektu RPPK.07.03.00-18-0155/15.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.
Obszar realizacji projektu obejmuje miasto Rzeszów i powiat rzeszowski.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 85 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienia ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 30.06.2018 r. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP ponieważ w wyniku jego realizacji 85 osób bezrobotnych – Kobiet i długotrwale bezrobotnych założy własne działalności gospodarcze w postacie mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region o konkurencyjne firmy. 85 osobom, które założyły działalności gospodarcze zostanie zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość.
Realizacja projektu obejmuje udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników projektu, w tym: doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne i szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje, finansowe i merytoryczne wsparcie pomostowe.

UCZESTNICY PROJEKTU
W projekcie może brać udział osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych,
  • osoba w wieku powyżej 29 roku życia,
  • osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
  • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
  • która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
  • która nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
  • która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Biuro projektu:
ISS Projekt Sp.z.o.o i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24, pokój 56 lub 61
35-060 Rzeszów
Tel.: 17 555 50 16
Kom.: 510 964 909, 575 115 709
Email:
m.gawle@fundacjatarnowskiego.pl,
b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,
m.cislo@issprojekt.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.