Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


NABÓR BIZNES PLANÓW DLA UCZESTNIKÓW/-CZEK Z PIĄTEGO NABORU REKRUTACJI

Uczestników/-czki projektu „Pomysł–samozatrudnienie” informujemy, że w terminie:
od 24.07.2017r. do 07.08.2017r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 prowadzony będzie nabór biznes planów na założenie działalności gospodarczej.

Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 VI piętro, 35-060 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osobę trzecią  w wyznaczonym terminie.

Sposób przygotowania biznes planów opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz w poniższej Instrukcji, z którą prosimy się zapoznać!

Dokumenty pomocnicze

BIP_oz_wykaz_identyfikatorow

PSM_Instrukcja-przygotowania-biznes-planu

PSM_Strony-tytułowe

PSM_ZAŁ.11_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS

 


Harmonogram doradztwa indywidualnego przed rozpoczęciem działalności – IV nabór

Biznes plan I doradca – IV nabór

Biznes plan II doradca – IV nabór

Księgowość II doradca – IV nabór

Księgowość I doradca – IV nabór

Prawo – IV nabór


Harmonogram podpisywania umów – III nabór

Harmonogram podpisywania umów – III nabór


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR III

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

 

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania – nabór III

Lista rezerwowa wniosków które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną – nabór III

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 11 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.


Harmonogram doradztwa indywidualnego przed założeniem działalności gospodarczej – V nabór

Biznes plan I doradca – V nabór

Biznes plan II doradca – V nabór

Księgowość I doradca – V nabór

Księgowość II doradca – V nabór

Prawo – V nabór


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór III

Publikujemy wstępne listy rankingowe.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ocena biznes planów nabór III

Jednocześnie informujemy, że każdy Uczestnik projektu, może złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wstępnych list rankingowych i otrzymania informacji o wynikach tj. do 30.06.2017 do godziny 14.00. Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem odwołania.
W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będzie kolejne 11 najwyżej ocenione Wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (co stanowi około 85% wszystkich złożonych biznes planów z III-go naboru).

Wstępna lista rankingowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Ostateczna  lista rankingowa 11 najwyżej ocenionych biznes planów rekomendowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań !!!!!


WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nabór piąty

Publikujemy listy rankingowe II etap rekrutacji  – nabór V do udziału w projekcie “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap – zakwalifikowani – V nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap – zakwalifikowani rodzice – V nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap – zakwalifikowani rolnicy – V nabór

PSM_Lista rezerwowa zakwalifikowanych rolników – V nabór

PSM_Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych – V nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap osoby NIE ZAKWALIFIKOWANE – V nabór


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANÓW – NABÓR TRZECI

Publikujemy listy oceny formalnej złożonych biznes planów dla naboru III

PSM_Wyniki oceny formalnej Biznes planów – III nabór


AKTUALIZACJA LIST RANKINGOWYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR II

PSM_Aktualna Lista rankingowa z oceny merytorycznej złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór II

PSM_Aktualna Lista rezerwowa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór II

PSM_Lista wniosków wykluczonych z dofinansowania – nabór II


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZŁOŻONYCH W PIĄTYM NABORZE – ETAP 1

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w piątym naborze formularzy rekrutacyjnych w ramach Etapu 1 do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Etapu 2 – rozmowy z Doradcą zawodowym.

 

PSM_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ_etap _1_opiekunowie_ZAKWALIFIKOWANI – nabór V

PSM_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ_etap _1_rolnicy_ZAKWALIFIKOWANI – nabór V

PSM_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ_etap _1_ZAKWALIFIKOWANI KOBIETY/MĘŻCZYŹNI – nabór V

Rozmowy z Doradcą zawodowym (Etap 2) – mające na celu weryfikację predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu prowadzone będą w ustalonym terminie, o którym Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu zostanie powiadomiony/-na telefonicznie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  za nie stawienie się na rozmowę z Doradcą zawodowym Kandydat/-ka otrzyma 0 punktów.