Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Rekrutacja

1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:
a). przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami;
b). ocena formalna kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów i spełnienie formalnych kryteriów rekrutacji;
c). I etap: ocena merytoryczna dokumentów przez Komisję rekrutacyjną:

 • opis planowanej działalności gospodarczej;
 • przyznanie punktów za kryteria dodatkowe (osoba długotrwale bezrobotna, osoba będąca rolnikiem i członkiem ich rodzin, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzająca odejść z rolnictwa, osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia).

W wyniku I etapu rekrutacji wyłonionych zostanie 100 (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) najwyżej ocenionych Kandydatów w każdym naborze, którzy zostaną zakwalifikowani do II-go etapu. Projekt przewiduje 2 nabory rekrutacji..
d). II etap: rozmowa z Doradcą zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.: osobowościowych, motywacji, umiejętności planowania. Obligatoryjną częścią rozmowy z Doradcą jest badanie testem m.in.: uzdolnień i predyspozycji przedsiębiorczych;
e). ustalenie listy Uczestników projektu – zakwalifikowanych do udziału w projekcie – w każdym naborze po 50 (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) Uczestników projektu.
Łącznie w wyniku dwóch naborów do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 Uczestników projektu (60 Kobiet i 40 Mężczyzn), w tym minimum 20 osób (9 Kobiet, 11 Mężczyzn) będących rolnikami i członkami ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa oraz minimum 20 osób (9 Kobiet, 11 Mężczyzn) będących rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia.

2. Uczestnicy projektu
W projekcie może brać udział osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych,
 • osoba w wieku powyżej 29 roku życia,
 • osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
 • która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 • która nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
 • która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

3. Zgłoszenie do projektu
Kandydat/-ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz rekrutacyjny projektu „Pomysł – samozatrudnienie” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie stanowiące załącznik nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych stanowiące załącznik nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Pomysł – samozatrudnienie”,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz w przypadku osób będących rolnikami i członkami ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa,
 • Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Kserokopię zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,