Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Zasady rozliczania otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego

1). Zakupy towarów lub usług ze środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonują Państwo zgodnie z aktualnym biznes planem (zatwierdzonym przez Beneficjenta), tj. zgodnie z kwotami oraz parametrami podanymi w biznes planie.

2). Płatność za wszystkie zakupy ujęte w biznes planie należy realizować przelewem lub kartą z konta firmowego. Płatności gotówką dozwolone są tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do maksymalnej kwoty 15 000zł! Każdy przypadek rozstrzygany jest indywidualnie w biurze projektu.

3). Nie istnieje możliwość dokonania planowanych zakupów od najbliższych członków rodziny (za najbliższych członków rodziny, których łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa – w linii prostej lub bocznej do II stopnia – i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.)

4). Zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia jest możliwy pod warunkiem, że:

– cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

– środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

5). W dniu 26.05.2017r. został dokonany przelew na Państwa konta firmowe, zgodnie z umową 90% dotacji inwestycyjnej, Beneficjenci pomocy są zobowiązani do posiadania pozostałych 10% dotacji, tak aby do 25.07.2017r. rozliczyć całość inwestycji (pełna dotacja), tj. dokonać zakupów podanych w biznes planie.

6). Wszelkie zmiany w biznes planie dotyczące zmiany parametrów, przesunięć kwot powyżej 10% oraz zakupu nowego sprzętu z powstałych oszczędności wymagają uprzedniej, pisemnej prośby o zmianę, złożonej w Biurze projektu oraz zgody Beneficjenta. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało kosztami niekwalifikowanymi. Do wniosków należy dołączyć zaktualizowany biznes plan – część dotycząca harmonogramu rzeczowo – finansowego (z uwzględnionymi zmianami).

7). Do wszystkich zakupów wymagane są: faktura VAT lub rachunek lub umowa kupna – sprzedaży, a także protokół odbioru do powyższych dokumentów.

8). Wszystkie zakupy zawarte w biznes planie muszą być dokonane  do dnia 25.07.2017r., do tego terminu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do przedstawienia zestawienia całości wydatków inwestycyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

9). Rozliczenie przez Beneficjenta Pomocy otrzymanych środków finansowych następuje w terminie do dnia 25.07.2017r. poprzez złożenie:

a). Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznes planem,

b). Szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych,

c). Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór zakupionych urządzeń lub wykonanie prac (z podaniem miejsca składowania w przypadku urządzeń trwale niezamontowanych) – protokoły odbioru.

  1. d) W przypadku zakupu używanych środków trwałych:

– Oświadczenie, że cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego

– Oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

Stosowne oświadczenia, wzór protokołu, zestawienie są udostępnione na stronie www.pomyslzatrudnienie.pl w zakładce Aktualności oraz przesłane zostały do Państwa drogą mailową.

10). Beneficjenci pomocy zakupujący kasę fiskalną z dotacji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nieubieganiu się o zwrot kosztu zakupu z Urzędu skarbowego

! Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rozliczania dotacji inwestycyjnej znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia” oraz „Umowie o udzielenie wsparcia finansowego”

PSM_Oświadczenie dotyczące przesunięć kwot do 10%

PSM_Oświadczenie dotyczące sprzętu używanego

PSM_Oświadczenie o dokonaniu zakupów

PSM_Protokół odbioru do faktury_umowy

PSM_Wniosek o przesunięcia powyżej 10%

PSM_Wniosek o zmiany w biznes planie

PSM_ZASADY rozliczania dotacji_II nabór

PSM_Zestawienie przesunięć kwot do 10%

PSM_Zestawienie_rozliczenia wsparcia pomostowego_I

PSM_ZESTAWIENIE_zakupów dokonanych z dotacji